OVER TiPS

ALGEMENE INFORMATIE

De database Trends in Publieke Sector (TiPS) bevat een grote hoeveelheid gegevens over de prestaties van de Nederlandse publieke sector. Dat levert een enorme schat aan informatie op voor iedereen die geïnteresseerd in de publieke dienstverlening. Informatie die niet alleen relevant is voor politiek, beleid en wetenschap, maar ook voor journalisten, studenten, mensen die in de publieke sector werken én natuurlijk ook voor alle andere burgers die willen weten wat er allemaal met hun belastinggeld is en wordt gedaan. Door de gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke webapplicatie is dat voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk.

De TiPS-database is ontwikkeld door de stichting IPSE Studies in het kader van een door het ministerie van BZK gesubsidieerd meerjarig onderzoeksprogramma waarin de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector centraal staat. Een van de hoofddoelstellingen van de stichting is het openbaar beschikbaar stellen van gegevens en resultaten van onderzoek naar het functioneren van de publieke sector. Vanuit die doelstelling is besloten de TiPS-database om te vormen tot een publieksvriendelijke online open access database. Dit gebeurt in fases.

Op dit moment bevat de TiPS-webapplicatie daarom nog alleen de ‘modules’ Veiligheid en justitie en Onderwijs. Deze modules zijn mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en het CAOP. De intentie is de applicatie spoedig uit te breiden met de modules Infrastructuur (netwerksectoren) en Zorg.

De database TiPS is de afgelopen jaren vooral gebruikt voor onderzoek naar de productiviteitsontwikkeling van een groot aantal publieke sectoren. Productiviteit is de verhouding tussen de ingezette middelen en productie (de geleverde diensten) en daarmee een maat voor hoeveel 'waar' de belasting- en premiebetaler voor zijn euro's krijgt. De meest recente resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de vierdelige reeks Productiviteit van overheidsbeleid. Voor een goed begrip van de gegevens die via deze webapplicatie beschikbaar worden gesteld, wordt sterk aangeraden deze studies te raadplegen. Veel informatie over de inhoud van TiPS is ook te vinden in de TiPS-metadata.

INHOUD TIPS IN KORT BESTEK

Tijdreeksen van 15 Publieke sectoren

TiPS bevat honderden tijdreeksen met jaardata over ingezette middelen, productie, kwaliteit en productiviteit van vijftien publieke (deel)sectoren op vier beleidsterreinen:

Veiligheid en justitie

 • Politie
 • Rechterlijke macht
 • Justitie

Onderwijs

 • Primair onderwijs
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs

Infrastructuur/netwerksectoren (nog niet online beschikbaar)

 • Drinkwatersector
 • Energiesector
 • Spoorsector

Zorg (nog niet online beschikbaar)

 • Ziekenhuizen
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

 

Variabelen

De tijdreeksen tonen de (jaarlijkse) ontwikkeling van de volgende variabelen:

 • De (nominale) kosten, prijzen en volumes van de ingezette middelen, onderverdeeld in de categorieën personeel, materiaal, kapitaal en investeringen;
 • De productie/dienstverlening, veelal onderverdeeld in meerdere typen producten/diensten;
 • De kwaliteit van de productie/dienstverlening, veelal onderverdeeld in meerdere kwaliteitsdimensies;
 • De tevredenheid over de productie/dienstverlening;
 • De samenstelling van de productie/dienstverlening (casemix);
 • De productiviteit;
 • Het aantal instellingen binnen de sector en de omvang daarvan.

De meeste tijdreeksen hebben als startpunt het jaar 1980 en lopen door tot heden ofwel het meest recente jaar waarin de data beschikbaar zijn gekomen. De reeksen over kwaliteit en tevredenheid zijn dikwijls minder lang omdat veel van deze gegevens pas in de loop van de jaren negentig worden geregistreerd.

 

Beleid (en productiviteit)

Naast de tijdreeksen bevat TiPS ook een overzicht van beleidsmaatregelen die mogelijk van betekenis zijn geweest voor de productiviteitsontwikkeling. Deze worden gepresenteerd in de productiviteitsfiguur van de betreffende sector. Let op: met de vermelding van de beleidsmaatregelen in de productiviteitsfiguur wordt geen causaal verband gesuggereerd tussen de productiviteitontwikkeling en vermelde maatregel. Een stijging of daling of het stabiliseren van de productiviteit na de invoering van de maatregel kan allerlei andere oorzaken hebben.

METADATA

Een uitvoerige beschrijving van de inhoud van de database, met onder andere de afbakening van de verschillende sectoren, definities van de variabelen, eenheden et cetera, is te vinden in: Metadata TiPS.

COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze webapplicatie de Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, mits de database Trends in Publieke Sector (TiPS) als bron wordt vermeld.

De Creative Commons naamsvermelding is niet van toepassing op:

 • Rechten op het ontwerp en de stijl van de website. Dit betekent onder meer dat op generlei wijze de indruk mag ontstaan dat uw eigen website van TiPS afkomstig is of hieraan is gelieerd.
 • Octrooirechten en merkrechten. Hieronder valt bijvoorbeeld het logo van TiPS. U mag het logo van TiPS, een logo dat daar sterk op lijkt, of een logo dat daarop is gebaseerd, niet gebruiken zonder toestemming van de eigenaren van TiPS.
 • De rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht.

COLOFON

Databaseontwikkeling en -beheer

IPSE Studies, Delft

 

Grafisch ontwerp

Hollands lof, Haarlem

 

Technische realisatie

Ruud Boon, Heemskerk